CrystalGemCraft

There are currently 5 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

📲 Thông báo (14/04/2023) 📲
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
14 Apr 2024
Topics
30
Posts
30

🔥--------------------------------------🔥

Cập nhật:

- Sự kiện tết Hàn Thực (bởi Yua): https://crystalgemcraft.gitbook.io/wiki/event/coldfoodfestival

- Giảm sức mạnh class Assassin

- Sửa lỗi 1 vài enchant sẽ hoạt động lại như bình thường (Xưa lỗi còn không có tác dụng gì)

- Điều kiện top donate giờ sẽ thay đổi lên 300k

- Thêm dungeon mới The Deep Catacombs

- Thêm xưởng chế tạo mới Paladin

- Thêm vật phẩm vào xưởng chế tạo Mage

- Giờ sẽ chỉ có thể hoạt động tối đa 1 dungeon trong toàn máy chủ

🔥--------------------------------------🔥

 

Tham gia máy chủ tại:

IP: mc.crystalgemcraft.com

 

Website: https://www.crystalgemcraft.com/

Discord: https://discord.crystalgemcraft.com/

Facebook: https://facebook.crystalgemcraft.com/

RageOfFire · 2 months ago