CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Thông báo (10/02/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Dân làng không còn trade được những vật phẩm hỗ trợ enchant nữa

- Gỡ bỏ hỗ trợ minecraft bedrock (do không ai chơi)

- Giờ người chơi trong claim có thể tùy chỉnh 1 số hạn chế trong claim của mình (Ví dụ: tắt không cho mob vào claim, ...)

RageOfFire · 17 days ago