CrystalGemCraft

There are currently 5 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Thông báo (05/01/2024)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Xóa bỏ Phó bản

- Xóa bỏ Giftcode

- Thêm hệ thống /trade giữa các người chơi với nhau

- Thêm minigame câu hỏi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong thời gian chơi

- Loot chest tạm dừng do hết sự kiện

RageOfFire · about 1 month ago