CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Cập nhật (27/10/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Sửa lỗi /class chỉ hiển thị 3 lớp

- Sửa lỗi show item không hoạt động trong máy chủ (Vẫn có thể bị ảnh hưởng 1 số đồ)

- Sửa lỗi không dùng được /skills

RageOfFire · 4 months ago