CrystalGemCraft

There are currently 7 players online.

Connect now using the IP mc.crystalgemcraft.com

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rank miễn phí

Tham gia discord ngay! Để có thể nhận MIỄN PHÍ rank và tương tác trực tiếp với server thông qua discord

Cập nhật (24/10/2023)
Started by RageOfFire

RageOfFire

RageOfFire

Admin
Joined
19 Sep 2023
Last Seen
17 Feb 2024
Topics
26
Posts
26

- Sửa lỗi 1 người chơi không craft được item sự kiện

- Sửa lỗi class Warrior chỉ gây 1 sát thương

- Thêm npc thông báo người chơi về các tag khả dụng

- Thêm npc về nhận thưởng Top donate hằng tháng (25 hằng tháng bắt đầu)

- Làm phát sáng các npc nhiệm vụ

- Thêm 1 vật phẩm mới trong /shopgem

RageOfFire · 4 months ago